Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XII C 1527/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Poznaniu z 2015-09-29

Sygnatura akt XII C 1527/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

P., dnia 14 września 2015 r.

Sąd Okręgowy w Poznaniu XII Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący:SSO Ewa Hoffa

Protokolant:Starszy sekretarz sądowy K. T.

po rozpoznaniu w dniu 14 września 2015 r. w Poznaniu

sprawy z powództwa: 1/P. W. / PESEL (...)/, 2/ A. C. / PESEL (...)/ , 3/ P. C. / PESEL (...)/, 4/ R. W. / PESEL (...)/, 5/ M. W. / PESEL (...)

przeciwko M. K. / PESEL (...)/

o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechaniu naruszeń )

I.  Powództwo oddala.

II.  Kosztami sądowymi obciąża powodów w takim zakresie w jakim dotąd je ponieśli, natomiast zasądza od pozwanego na rzecz każdego z powodów kwotę 480 zł ( czterysta osiemdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

/-/ E. H.

Sygn akt XII C 1527/14/3

UZASADNIENIE

Powodowie: P. W., A. C., P. C., R. W. i M. W. wnieśli w pozwie złożonym dnia 30 czerwca 2014 r. o zobowiązanie pozwanego do zaniechania prowadzenia na działkach posiadanych w J. działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu bazy przeładunkowo- transportowej pod firmą (...) w szczególności do zaprzestania używania wszelkich maszyn i urządzeń na tych działkach, usunięcia 7 zbiorników z paliwem, oraz składowanych na działkach kruszyw i materiałów wydzielających smród. Ponadto wnieśli o zobowiązanie pozwanego do zaprzestania immisji zapachów , płynów, kurzu i innych pyłów, hałasów i wstrząśnień emitowanych ponad przeciętną miarę przy prowadzeniu działalności gospodarczej.

Domagali się zasądzenia od pozwanego na ich rzecz kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych /k. 1 i 2/.

Pozwany, M. K., wniósł o oddalenie powództwa i zasądzenie od powodów solidarnie na jego rzecz kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych /k. 160/.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W toku postępowania, w listopadzie 2014 r., zmieniona została organizacja ruchu w rejonie zamieszkania stron, a mianowicie ustawiono zakaz wjazdu pojazdów o wadze przekraczającej 3,5 tony. Ustały zatem przejazdy ciężkiego sprzętu, emisja hałasów podczas rozruchu tego sprzętu, oraz zapylanie części nieruchomości graniczących z drogą polna po której pojazdy i maszyny się przemieszczały /bezsporne/.

Decyzjami administracyjnymi wydanymi w dniu 25 listopada 2014 r. przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu (...) w sprawach : (...) /k.229-230- poświadczona kserokopia decyzji/, (...) /k.231- 232/, (...) /k.233- 234/ pozwany zobowiązany został do: rozbiórki placu składowego utworzonego z płyt drogowych zlokalizowanego na działce (...) i działce nr (...) i usunięcia pięciu kontenerów budowlanych z działki nr. 84/12.

W piśmie procesowym z dnia 30 kwietnia 2015 r. /k.247- 264/ powodowie cofnęli pozew wskazując, że pozwany wykonał roszczenia cywilnoprawne dochodzone pozwem i podtrzymali żądania dotyczące zwrotu kosztów procesu

/k.247/.

Pozwany nie wyraził zgody na cofnięcie pozwu bez zrzeczenia się roszczeń przez powodów argumentując, że brak takiego zrzeczenia nie zakończy konfliktu między stronami w sytuacji gdy pozwany nie zamierza spełnić całości tych roszczeń bez konkretnych decyzji administracyjnych, lub norm prawnych zobowiązujących go do tego /k.268- 270/.

Następnie strony podtrzymały swe stanowiska /k.285- oświadczenia na rozprawie 20 sierpnia 2015 r./.

Pozwany do końca sierpnia 2015 r. wykonał nakazy zawarte w w/w decyzjach administracyjnych /bezsporne/.

Powyższy stan faktyczny sąd ustalił przede wszystkim na podstawie dowodów z dokumentów, czyli wyżej wskazanych decyzji administracyjnych, wyciągu z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej /k.13/ , wydruków ksiąg wieczystych /k. 14- 69/, wypisów z rejestru gruntów / k. 70 do 72/ , zaświadczenia o treści miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze objętym sporem /k. 73/, dziennika urzędowego Województwa (...) wraz z uchwałą Rady Miejskiej Gminy P. i szkicem sytuacyjnym /k. 74 do 78/, częściowego wydruku mapy geodezyjnej /k. 84/, zdjęć nieruchomości wskazanej w pozwie /koperta k. 148/ , notatek ze spotkania w dniu 10.07.2014r i notatek z kolejnych spotkań / k. 155 i 156 i k. 225- 228/, informacji o zmianie organizacji ruchu pojazdów w rejonie objętym sporem / k. 172/, protokołów kontroli i zapisów w książce kontroli przedsiębiorcy /k. 173- 183/, oraz kserokopii dokumentów rejestracyjnych pojazdów /185- 190/ i wydruków zdjęć /k. 293- 295/.

Dał wiarę zeznaniom świadka P. J. /k.235- 237/, które nie były sprzeczne z dowodami z dokumentów i nie przeprowadzał z urzędu żadnego dowodu z zeznań świadków zawnioskowanych przez powodów /k,153/, a następnie cofniętych /k.238 i płyta CD na k.243/, bowiem świadkowie ci uczestniczyli w spotkaniach z których sporządzono protokoły zaliczone w poczet dowodów z dokumentów.

Zeznaniom stron /k. 237- 238 i 284-288/, z wyjątkiem zeznań powoda P. W. od przesłuchania którego odstąpiono za zgodą stron, sąd dał wiarę w takim zakresie w jakim były zgodne z pozostałym materiałem dowodowym przyjętym za podstawę ustaleń.

Sąd zważył co następuje:

Prawnie skuteczne cofnięcie pozwu, bez zrzeczenia się roszczenia przez powodów, możliwe było wyłącznie za zgodą pozwanego /art. 203§1 k.p.c./.

W toku postępowania zostały w całości spełnione żądania merytoryczne powodów wyartykułowane w pozwie w szczególności usunięte zostały zbiorniki paliwa i ustał ruch ciężkich pojazdów i maszyn.

Pozwany wprawdzie zachował siedzibę swej firmy w J., ale prowadzone są w tej siedzibie wyłącznie czynności biurowe nie wywołujące immisji wskazanych w pozwie.

W końcowej fazie niniejszego postępowania pozwany usunął też płyty tworzące plac składowy i manewrowy, oraz 5 kontenerów budowlanych.

Powództwo należało więc oddalić skoro nie było możliwości umorzenia postępowania.

Współuczestnictwo procesowe powodów było współuczestnictwem formalnym, nie występowała też solidarność czynna, bowiem nie wynikała ona ani z czynności prawnej, ani z ustawy.

Powodowie wystąpili z powództwem przed prawomocnym zakończeniem postępowań administracyjnych i działań organów administracyjnych, których efektem było zaniechanie czynności gospodarczych pozwanego skutkujących immisje wskazane w pozwie. Ich powództwo można by ocenić jako wniesione zbyt wcześnie.

Nie można jednak przyjąć, że pozwany nie dał powodu do wytoczenia sprawy w rozumieniu art. 101 k.p.c.

Pozwany prowadził działalność gospodarczą uciążliwą dla sąsiadów, nie chciał dobrowolnie ograniczyć jej aspektów niebezpiecznych dla nieruchomości sąsiednich /składowanie paliwa/, lub wysoce dokuczliwych /np. hałas ciężkiego sprzętu znacznie przed 6.00 rano/ przez co sprowokował sąsiadów do podjęcia szerokiego spektrum działań w tym do wystąpienia z niniejszym powództwem.

Biorąc pod uwagę te okoliczności sąd zastosował art. 102 k.p.c. i obciążył powodów kosztami sądowymi w takim zakresie w jakim dotąd je ponieśli, oraz zasądził od pozwanego na rzecz każdego z nich kwotę 480 zł odpowiadającą 1/5 kosztów zastępstwa procesowego, której zwrotu powodowie się domagali, jako części wynagrodzenia swego pełnomocnika /k.285/.

/-/ E. Hoffa

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Komorniczak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Poznaniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewa Hoffa
Data wytworzenia informacji: