Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III K 103/16 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Poznaniu z 2016-04-25

POSTANOWIENIE

Poznań, dnia 25 kwietnia 2016r .

Sąd Okręgowy w Poznaniu w Wydziale III Karnym

w składzie:

Przewodniczący: SSO Dorota Biernikowicz

Protokolant: sędzia przewodnicząca

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Poznaniu – Agnieszki Hildebrandt

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 25.04.2016r.

sprawy skazanego P. G. , syna R. i G. z d. T., urodzonego w dniu (...) w P.

skazanego prawomocnymi wyrokami:

I.Sądu Rejonowego w Szamotułach z dnia 2 czerwca 2000r. w sprawie o sygn. akt II K 218/00 za przestępstwo z art.278§1 k.k. na karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat próby; postanowieniem z dnia 27 lipca 2004r. zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności; kara ta została wykonana;

II. Sądu Rejonowego w Szamotułach z dnia 7 października 2004r. w sprawie o sygn. akt II K 610/03 za przestępstwo z art.279§1 k.k. i art.283 k.k. w zw. z art.11§2 k.k. na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę; kary te zostały wykonane;

III. Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 15 lutego 2010r., sygn. akt XVI K 100/10 za przestępstwo z art.204§2 k.k. w zw. z art.65§1 k.k. w zw. z art.12 k.k. w zw. z art.64§1 k.k. popełnione w okresie co najmniej od września 2007r. do września 2008r. na karę na 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat próby oraz grzywnę 80 stawek dziennych po 20 złotych; postanowieniem Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 3 grudnia 2012r., sygn. akt XVI Ko 339/12 zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności; kary te zostały wykonane;

IV. Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu z dnia 14 grudnia 2011r. sygn. akt II K 750/11 za przestępstwo z art.13§1 k.k. w zw. z art.279§1 k.k. i art.288§1 k.k. w zw. z art.11§2 k.k. oraz art.64§1 k.k. k.k. popełnione w dniu 1 października 2011r. na karę 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności; kara ta podlega wykonaniu;

V. Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2015r., sygn. akt III K 9/15, utrzymanym w mocy wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 17 lutego 2016r., sygn. akt II AKa 213/15 za:

a)  przestępstwo z art.270§1 k.k. popełnione w dniu 18 sierpnia 2010r. na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności;

b)  przestępstwa z art.258§1 k.k. popełnione w okresie co najmniej od sierpnia 2010r. do listopada 2010r. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności;

c)  przestępstwa z art.279§1 k.k. w zw. z art.64§1 k.k. w zw. z art.65§1 k.k. popełnione w okresie od 25 października 2010 r. do 26 października 2010 r. na karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wymiarze 100 stawek dziennych po 10 złotych,

d)  przestępstwa z art.291§1 k.k. w zw. z art.64§1 k.k. w zw. z art.65§1 k.k. popełnione w okresie od 2 listopada 2010 r. do 3 listopada 2010 r. na karę 1 roku pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wymiarze 100 stawek dziennych po 10 złotych

przy czym kary jednostkowe pozbawienia wolności i grzywny połączono wymierzając karę łączną 2 lat pozbawienia wolności oraz karę łączną grzywny w wymiarze 150 stawek dziennych po 10 złotych; kary te podlegają wykonaniu.

wszczętej z urzędu na skutek wniosku Dyrektora Zakładu Karnego w K.

o wydanie wyroku łącznego

w przedmiocie umorzenia postępowania

postanawia

1)  na podstawie art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k., art. 575 a contrario k.p.k. umorzyć postępowanie o wydanie wobec skazanego P. G. wyroku łącznego w zakresie prawomocnych skazań wymienionych wyżej w pkt od I do V

2)  na podstawie art. 632 pkt 2 k.p.k. i art. 626 § 1 k.p.k. kosztami postępowania obciążyć Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

W dniu 15 kwietnia 2016r. do Sądu Okręgowego w Poznaniu na podstawie art. 12 b k.k.w. w zw. z § 63 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.06.2015r., wpłynął wniosek Dyrektora Zakładu Karnego w K., gdzie skazany P. G. odbywa karę, o wydanie wobec niego wyroku łącznego.

Działając na podstawie art. 570 k.p.k. z urzędu Sąd ustalił w postępowaniu o wydanie wyroku łącznego, że P. G. został skazany następującymi prawomocnymi wyrokami:

I.Sądu Rejonowego w Szamotułach z dnia 2 czerwca 2000r. w sprawie o sygn. akt II K 218/00 za przestępstwo z art.278§1 k.k. na karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat próby; postanowieniem z dnia 27 lipca 2004r. zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności; kara ta została wykonana;

II. Sądu Rejonowego w Szamotułach z dnia 7 października 2004r. w sprawie o sygn. akt II K 610/03 za przestępstwo z art.279§1 k.k. i art.283 k.k. w zw. z art.11§2 k.k. na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę; kary te zostały wykonane;

III. Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 15 lutego 2010r., sygn. akt XVI K 100/10 za przestępstwo z art.204§2 k.k. w zw. z art.65§1 k.k. w zw. z art.12 k.k. w zw. z art.64§1 k.k. popełnione w okresie co najmniej od września 2007r. do września 2008r. na karę na 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat próby oraz grzywnę 80 stawek dziennych po 20 złotych; postanowieniem Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 3 grudnia 2012r., sygn. akt XVI Ko 339/12 zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności; kary te zostały wykonane;

IV. Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu z dnia 14 grudnia 2011r. sygn. akt II K 750/11 za przestępstwo z art.13§1 k.k. w zw. z art.279§1 k.k. i art.288§1 k.k. w zw. z art.11§2 k.k. oraz art.64§1 k.k. k.k. popełnione w dniu 1 października 2011r. na karę 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności; kara ta podlega wykonaniu;

V. Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2015r., sygn. akt III K 9/15, utrzymanym w mocy wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 17 lutego 2016r., sygn. akt II AKa 213/15 za:

e)  przestępstwo z art.270§1 k.k. popełnione w dniu 18 sierpnia 2010r. na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności;

f)  przestępstwa z art.258§1 k.k. popełnione w okresie co najmniej od sierpnia 2010r. do listopada 2010r. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności;

g)  przestępstwa z art.279§1 k.k. w zw. z art.64§1 k.k. w zw. z art.65§1 k.k. popełnione w okresie od 25 października 2010 r. do 26 października 2010 r. na karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wymiarze 100 stawek dziennych po 10 złotych,

h)  przestępstwa z art.291§1 k.k. w zw. z art.64§1 k.k. w zw. z art.65§1 k.k. popełnione w okresie od 2 listopada 2010 r. do 3 listopada 2010 r. na karę 1 roku pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wymiarze 100 stawek dziennych po 10 złotych

przy czym kary jednostkowe pozbawienia wolności i grzywny połączono wymierzając karę łączną 2 lat pozbawienia wolności oraz karę łączną grzywny w wymiarze 150 stawek dziennych po 10 złotych; kary te podlegają wykonaniu.

Jednocześnie ustalono, że w Sądzie Okręgowym w Poznaniu toczy się postępowanie o wydanie wyroku łącznego, zainicjowane wnioskiem skazanego i zakończyło się wydaniem nieprawomocnego wyroku łącznego z dnia 13 kwietnia 2016r. sygn. akt III K 59/16. Sąd, wydając w/w wyrok łączny, rozważał wszystkie prawomocne skazania, jakie dotąd zapadły wobec skazanego P. G., a podstawą do wydania wyroku łącznego było uprawomocnienie się wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2015r., sygn. akt III K 9/15, utrzymanego w mocy wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 17 lutego 2016r., sygn. akt II AKa 213/15. Jak wynika z wniosku Dyrektora ZK w K. wobec skazanego nie zapadło żadne inne prawomocne skazanie, niż te, które rozważał Sąd w sprawie III K 59/16.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Na wstępie zaznaczyć jednak należy, że przepisy art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (DZ. U. z 2015r., poz. 396) uregulowały kwestię tzw. intertemporalną, to jest wyłączyły stosowanie przepisów rozdziału IX kodeksu karnego w nowym brzmieniu, a więc przepisów dotyczących nowych zasad orzekania kary łącznej w wyroku łącznym, do spraw w których połączeniu podlegałby wyłącznie kary prawomocnie orzeczone przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 20 lutego 2015r. Zgodnie z tym przepisem – przepisów rozdziału IX ustawy kodeks karny, w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą kodeks karny, nie stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, chyba że zachodzi potrzeba orzeczenia kary łącznej w związku z prawomocnym skazaniem po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy. Oznacza to, że przepisy art. 85 i następne k.k. w nowym brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2015r. mają zastosowania w niniejszej sprawie do skazanego P. G., ponieważ ostatnie skazanie na kary podlegające łączeniu w sprawie III K 9/15, jakie zapadło wobec niego, zostało orzeczone prawomocnie po 1 lipca 2015r.

Zważyć należy zatem, że zgodnie z art. 569 § 1 k.p.k. właściwy Sąd wydaje wyrok łączny w stosunku do osoby prawomocnie skazanej wyrokami różnych sądów, jeżeli zachodzą ku temu warunki określone w szczególności w art. 85 k.k.

Rozważając dopuszczalność wydania nowego wyroku łącznego wobec skazanego P. G. w tym zainicjowanym z urzędu postępowaniu, uwzględniając dotychczasową karalność skazanego i wydane dotychczas orzeczenia, tj. prawomocnie orzeczone kary wyrokami wymienionymi na wstępie, stwierdzić należy, iż po wydaniu wyroku łącznego przez Sąd Okręgowy w Poznaniu w dniu 13 kwietnia 2016 roku o sygn. akt III K 59/16, który nie jest jeszcze prawomocny, nie zmieniła się w żaden sposób sytuacja skazanego i co za tym idzie możliwości ukształtowania kary łącznej i należało umorzyć postępowanie wszczęte z urzędu o wydanie wyroku łącznego w tym zakresie z uwagi na negatywną przesłankę postępowania w postaci zawisłości sprawy. Wydanie wyroku łącznego w sprawie III K 59/16 w dniu 13 kwietnia 2016r., nawet nieprawomocnego na datę wpływu wniosku Dyrektora ZK, skutkowało brakiem podstaw do wszczynania z urzędu ponownego postępowania o wydanie wyroku łącznego wobec skazanego P. G., a wobec jego omyłkowego wszczęcia, skutkować musiało już na tym wstępnym etapie umorzeniem tego postępowania o wydanie wobec skazanego P. G. wyroku łącznego na podstawie art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k. w zw. z art. 574 k.p.k. i art. 575 a contrario k.p.k. Zaznaczyć bowiem trzeba, że to w sprawie zainicjowanej wcześniej wnioskiem skazanego rozstrzygnięto w przedmiocie wydania wyroku łącznego wobec skazanego i skoro nie zmieniła się jego sytuacja, zwłaszcza nie zapadło żadne inne prawomocne skazanie, to – mimo nieprawomocności w/w wyroku łącznego - brak podstaw do kontynuowania tego wszczętego później z urzędu postępowania. W przypadku uprawomocnienia się wyroku łącznego wydanego 13 kwietnia 2016r. w sprawie III K 59/16, dalsze prowadzenie niniejszego postępowania skutkowałoby także jego umorzeniem tyle, że z uwagi na powagę rzeczy osądzonej. Mając powyższe na uwadze orzeczono, jak w pkt 1 sentencji, na podstawie art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k., art. 575 a contrario k.p.k.

W związku z umorzeniem postępowania, jak w punkcie 1 sentencji, na podstawie art. 632 pkt 2 k.p.k. i art. 626 § 1 k.p.k. kosztami postępowania w sprawie o wydanie wyroku łącznego obciążono Skarb Państwa.

/-/ SSO Dorota Biernikowicz

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Justyna Grzegorek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Poznaniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Dorota Biernikowicz
Data wytworzenia informacji: